Prestatieafspraken

Met betrekking tot de invoering van de nieuwe woningwet in 2015, de eerste woonvisies en biedingen van corporaties eind vorig jaar, is 2016 het eerste jaar waarin de volledige cyclus om te komen tot prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties wordt doorlopen. Dat betekent dat volgens de planning vanaf 1 juli 2016 de onderhandelingen over het maken van prestatieafspraken gaan beginnen.

Biedingen corporaties

Per 1 juli 2016 moeten de corporaties hun biedingen/ activiteitenoverzicht aan de gemeente hebben aangeboden vergezeld van een uitnodiging om te komen tot prestatieafspraken voor tenminste het eerstvolgende kalenderjaar. Daarnaast hebben de gemeenten al reeds vanaf het voorjaar informatie ontvangen vanuit het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zoals de Oordeelsbrief (beoordeling van de corporatie), de Toezichtbrief (financiële beoordeling corporatie), de indicatie van de volkshuisvestelijke capaciteit van de betrokken corporaties (onderlegger voor de prestatieafspraken) en voor zover al voorhanden de Verantwoordingsinformatie over het afgelopen jaar (dVi). Daarna start het belangrijke overleg tussen gemeente, corporaties en huurders verenigingen om voor het einde van het jaar tot prestatieafspraken te komen.

Onderwerpen prestatieafspraken, volkshuisvestelijke prioriteiten

Voor de jaren 2016 – 2019 heeft de Minister een aantal volkshuisvestelijke prioriteiten vastgesteld die in ieder geval een plek moeten krijgen in de prestatieafspraken. Het gaat daarbij om de navolgende zaken:

  1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woonruimte voor de doelgroep;
  2. Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad;
  3. Huisvesting van urgente doelgroepen;
  4. Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting in verband met langer zelfstandig wonen.

In de regel zullen partijen afspraken maken over nieuwbouwproductie, herstructurerings- en transformatieprojecten, toewijzing van de kernvoorraad, toewijzing van woningen aan (inkomens)doelgroepen, ouderen- en jongerenhuisvesting, omvang van de verkoop en liberalisering van de bestaande voorraad en duurzaamheid.

Positie Huurdersvereniging De Driehoek

Huurdersvereniging De Driehoek krijgt een volwaardige positie in het proces om te komen tot prestatieafspraken. In de eerste plaats speelt dit bij het samenstellen van het bod, wat woningstichting Het Grootslag heeft besproken met de huurdersvereniging De Driehoek.

Speerpunten Huurdersvereniging De Driehoek

In het werkplan voor 2016 heeft De Driehoek onder andere de volgende doelen gesteld:

  • Behartigen van de huurdersbelangen
  • Het opstellen van prestatieafspraken
  • Het verduurzamen van woningen om daarmee de energielasten van huurders omlaag te brengen
  • Vergroten van haar achterban, investeren in participatie met haar achterban en actiever en breder publiceren over nieuws en ontwikkelingen vanuit De driehoek.

 

Het bestuur van de De Driehoek is bezig om een ‘Visie op sociaal Wonen’ op te stellen en deze aan te bieden aan het bestuur van Het Grootslag. Uit de concept notitie hebben we enkele elementen hieronder nader uitgewerkt, waarbij betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit belangrijke items zijn.

Visie van Huurdersvereniging De Driehoek op betaalbaarheid

Betaalbaarheid betekent dat de huurprijs van de woningvoorraad, met de inzet van huurtoeslag, past bij de inkomens van huurders. De verwachting is dat de huurtoeslag op termijn afneemt. Het is daarom wenselijk dat huurwoningen ook met een beperkte inzet van huurtoeslag nog betaalbaar zijn. Ook is het van belang rekening te houden met de effecten van het ‘passend’ toewijzen. Het is essentieel om zowel huurlasten als de andere woonlasten te beheersen en er is maar beperkt ruimte voor huur- en andere lastenverhogingen. Tegelijkertijd willen we het wooncomfort op niveau houden, waarbij we een goede mix willen vinden tussen wooncomfort en duurzaamheid. De doelgroep van de sociale huursector geeft veelal voorrang aan wooncomfort in plaats van duurzaamheid.

 

Omgezet naar woonlasten betekent dit dat de huur van een goedkope huurwoning nooit boven de 40% van het besteedbaar inkomen mag komen. Woonlasten zijn de huur en energiekosten gezamenlijk.

Visie van Huurdersvereniging De Driehoek op de Duurzaamheid

De De Driehoek heeft als uitgangspunt bij duurzaamheid dat het gehele bezit minimaal voor 2020 voldoet aan gemiddeld de energie index B. De Driehoek wil in het kader van de woonlasten afspraken maken om het verduurzamingsproces van de kernvoorraad van Het Grootslag wordt versneld naar label A, doch tenminste een B-label.

Visie van Huurdersvereniging De Driehoek op Kwetsbare huurders

Het in een vroeg stadium herkennen van financiële problemen kan veel narigheid voorkomen. Woningstichting Het Grootslag en gemeenten gaan in 2016 door met alle lopende afspraken over budget coaching, schuldhulpverlening, schuldsanering en dergelijke. De huurdersvereniging De Driehoek draagt waar nodig bij aan het informeren van huurders.

Visie van Huurdersvereniging  De Driehoek op Beschikbaarheid

Partijen monitoren het totaal aantal sociale huurwoningen, het aantal huurwoningen naar prijsklasse en het aantal huurwoningen naar woningtype.

Partijen monitoren de zoekduur van woningzoekenden. Woningstichting Het Grootslag probeert hierbij op uniforme wijze data aan te leveren.

 

Bovengenoemde speerpunten van de huurdersvereniging De Driehoek zijn door woningstichting Het Grootslag opgenomen in het Volkshuisvestelijk bod 2017 -2012 onder hoofdstuk “Volkshuisvestelijke opgave”.

 

Volkshuisvestelijk bod 2017 – 2021 woningstichting Het Grootslag

Het bestuur van woningstichting Het Grootslag heeft haar volkshuisvestelijk bod voor 2017 - 2021 aangeboden aan de gemeente Drechterland. Dit bod behelst de bijdrage van woningstichting Het Grootslag aan de uitvoering van de gemeentelijke woonvisie.

Het is het eerste bod van woningstichting Het Grootslag binnen de nieuwe context voor de sociale woningsector (herziene Woningwet 2015) en de nieuwe regels rondom het opstellen van prestatieafspraken. Met deze nieuwe formele werkwijze, breekt woningstichting Het Grootslag in op een bestaand proces van vele jaren.

Op donderdag 23 juni 2016 heeft er een ambtelijk overleg plaatsgevonden met de gemeente Drechterland, Woningstichting Het Grootslag, Huurdersvereniging De Driehoek, De Woonschakel en Huurdersbelangenvereniging Menkveste.

Tijdens dit overleg hebben partijen hun Volkshuisvestelijk bod nader toegelicht en afgesproken na het zomerreces inhoudelijk te komen tot prestatieafspraken.

Uiteraard zullen wij als Huurdersvereniging De Driehoek u nader informeren met betrekking tot verdere ontwikkelingen die moeten leiden tot prestatieafspraken met de gemeente Drechterland.

Prestatieafspraken met de gemeente Drechterland en Medemblik 

Prestatieafspraken Medemblik  2017 t/m 2020

Foto's betreffende de ondertekening van de afspraken kunt u zien in het fotoboek.

 

Prestatieafspraken Jaarschijf 2019

Ondergetekende jaarschijf 2019 gemeente Medemblik

Ondergetekende jaarschijf 2019 gemeente Drechterland