Visie sociaal wonen

Het bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek heeft recentelijk een “Visie op sociaal wonen” ontwikkeld en vastgesteld.

Deze visie op sociaal wonen heeft het bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek, tijdens een gezamenlijke themabijeenkomst op 8 oktober 2016 met het management en Raad van Toezicht van woningstichting Het Grootslag, gepresenteerd.

Naast de visie en missie van de huurdersvereniging De Driehoek wordt er tevens in gegaan op de betaalbaarheid van de woningvoorraad van woningstichting Het Grootslag en met name de huurprijs in combinatie van de huurtoeslag. Maar ook de effecten van het 'passend toewijzen”. Wij vinden het van essentieel belang om zowel de huurlasten als de andere woonlasten te beheersen. Wij willen dan ook dat regelmatig de huurprijsopbouw van de woningvoorraad wordt gemonitord.

Ook de beschikbaarheid houdt in dat er voldoende woningen voor de doelgroep zijn. Het regelmatig monitoren van het aantal sociale huurwoningen naar prijsklasse en woningtype is hierbij gewenst. Ook de zoekduur van woningzoekenden zal regelmatig gepeild moeten worden.

Bij kwaliteit houdt onder andere in dat woningen goed onderhouden zijn en woon technisch aansluiten op de behoefte, waarbij betaalbaarheid van huurwoningen voorop staat. Wij willen dat partijen de onderstaande afspraken over betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit maken. De keuze van betaalbaarheid betekent een huurprijsopbouw die afgestemd is op de inkomensopbouw van de huurders. Verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad heeft voortdurende de aandacht, waarbij betaalbaarheid steeds een uitgangspunt is.

We willen daarom een optimum vinden tussen betaalbare huren met goed wooncomfort en het maatschappelijke belang van adequate energieprestatie verbetering.

De aanpak van achterstanden in kwaliteit van bestaand bezit (met name de goedkope voorraad) heeft daarbij hoge prioriteit boven nieuwbouw.

Met betrekking tot wonen, welzijn en zorg betreft dit een belangrijk thema in samenwerking met betrokkenen, dit vanwege de vergrijzende bevolking en de stelselwijzigingen in het sociaal domein van wonen. Het is echter nog niet duidelijk in hoeverre de stelselwijzigingen in de vergoeding voor zorg en diensten leiden tot andere keuzes door bewoners. We maken onderscheid in  beschermd wonen, verzorgd wonen en  geschikt wonen.

Ten aanzien van beschermd wonen komen op korte termijn minder senioren in aanmerking voor beschermd wonen en uit onderzoek blijkt dat op langere termijn een groeiende behoefte is aan voorzieningen waarin mensen met een zware zorgvraag kunnen verblijven. Voor invulling hiervan is de zorgsector verantwoordelijk.

De behoefte aan verzorgd wonen neemt toe, enerzijds door de strenger eisen en anderzijds de vergrijzing en de toenemende levensverwachting. Bij nieuwe ontwikkelingen is clustering wenselijk in een omgeving die geschikt is voor senioren.

Bij geschikt wonen staat vast dat senioren steeds minder verhuizen maar ook senioren met een beperking blijven langer thuis wonen. Ook het belang van een goede organisatie van wonen, welzijn en zorg neemt sterk in betekenis toe. Dit vereist een nauwe samenwerking en afstemming tussen gemeenten, woningcorporaties, zorg-, welzijn- en vrijwilligersorganisaties. Aandachtspunten zijn koopwoningen, geschikte voorraad van voor deze doelgroep. Maar ook aspecten als het ontwikkelen van instrumenten voor passend toewijzen en een nauwkeuriger definitie van de geschikte voorraad zijn belangrijke ontwikkelingen.

Ook de leefbaarheid in wijken en dorpen binnen het werkgebied van woningstichting Het Grootslag zal jaarlijks gemonitord moeten worden. Het bestuur van de huurdersvereniging De Driehoek besteed dit jaar d.m.v. de contactmiddagen aandacht aan het thema 'leefbaarheid'.

Ten aanzien van buurtbemiddeling is dit een vorm van mediation waarbij vrijwilligers zijn/worden opgeleid om te bemiddelen in een conflict tussen inwoners, meestal buren.

Bij verantwoordelijkheden en proces van prestatieafspraken zijn de gemeenten en woningstichting Het Grootslag verantwoordelijk voor het volkshuisvestingsbeleid conform de nieuwe Woningwet 2015.

Het bestuur van de huurdersvereniging zal binnenkort met woningstichting Het Grootslag in gesprek gaan op welke wijze de “Visie op sociaal wonen” geïmplementeerd kan worden.

'Visie op sociaal wonen'  van de huurdersvereniging De Driehoek.